Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, ktorú uzatvorí Petržka bez odpadu s.r.o. so sídlom: Tupolevova 1040/4, 851 01 Bratislava, IČO: 54 007 321, zaregistrované v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 155649/B (ďalej len „predávajúci“) ako predávajúci za účelom predaja výrobkov uverejnených na webovej stránke www.petrzkabezodpadu.sk (ďalej len “webová stránka”) s kupujúcim (ďalej len “Zmluva”).
1.2 Kupujúcim môže byť fyzická osoba – nepodnikateľ (ďalej len „spotrebiteľ“) alebo podnikateľ.
Podnikateľom je ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
1.3 Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou Zmluvou, má prednosť text Zmluvy.

1.4 Kúpnou zmluvou je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na webovej stránke uzavretá podľa VOP.
1.5 Tovarom sú produkty, ktoré môžu byť predmetom kúpnej zmluvy v súlade s VOP a nachádzajú sa v ponuke pre nákup prostredníctvom webovej stránky elektronického obchodu predávajúceho.
1.6 Kúpna cena je cena tovaru dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v okamihu doručenia objednávky predávajúcemu. Ku kúpnej cene sa pripočítavajú poplatky za dopravu alebo poštovné v zmysle týchto VOP.
1.7 Ustanovenia odlišné od týchto VOP je možné dojednať v Zmluve. Odlišné dojednania v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.
1.8 Znenie VOP môže predávajúci jednostranne meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti prípadného predchádzajúceho znenia VOP.
2. OBJEDNÁVKA TOVARU
2.1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
2.2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo
 • sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.
2.4. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho.
2.6. Storno objednávky: Kupujúci má právo objednávku do 12 hodín zmeniť alebo stornovať. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1. Ceny tovaru uvádzané na webovej stránke sú konečné; to neplatí pre poplatky spojené s dopravou tovaru a iné doplnkové služby, ktoré budú s kupujúcim kalkulované a dojednané individuálne.
3.2. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
3.3. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
3.4. Predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe Zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3.5. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba vopred bankovým prevodom,
 • platba vopred kartou cez platobnú platformu Stripe,
 • platba vopred cez PayPal.

3.6. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
4. DODANIE TOVARU
4.1. Predávajúci zabezpečuje nasledovné spôsoby dodania tovaru:
a. osobný odber tovaru - objednávku je možné vyzdvihnúť na adrese: Tupolevova 7, 851 01 Bratislava. Bližšie informácie o času a mieste prevzatia s Vami prekonzultujeme.
b. momentálne nedostupné - doručenie tovaru v rámci Petržalky / prevezmete si nebalené priamo z prepravky - voľba pre pokročilých 'zerowasterov'. Tovar bude doručený zákazníkovi v otvorenej prepravke na adresu v Petržalke uvedenej v objednávke. Cena tejto služby je stanovená na 0,99 eur.                                                       
c. tovar doručovaný kuriérskymi spoločnosťami - poštovné je účtované automaticky, stanovené na 4,90 eur (Slovenská pošta) alebo 3,90 eur (Packeta) v rámci Slovenska. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.
4.2. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.
4.3. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
5. ZÁRUKA
5.1. Daňový doklad (faktúru) Vám zašleme automaticky e-mailom v predpokladanom termíne doručenia zásielky. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru.
5.2. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho, a to v mieste sídla predávajúceho alebo môže predávajúceho kontaktovať emailom na adrese: info@petrzkabezodpadu.sk a dohodnúť ďalší postup.
5.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
6.1. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy
6.1.1. Ak je Zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade Spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od Zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Ako forma doručenia je akceptovaný aj e-mail.
6.1.2. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe Zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený ale použitý), musí Spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na Spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci Spotrebiteľovi v takom prípade vracia takýmto spôsobom zníženú kúpnu cenu.
6.1.3. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
6.1.4. Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru upraveného, vyrobeného alebo zhotoveného podľa priania kupujúceho alebo podľa jeho špecifických potrieb a želaní ako napr. produkty duševného vlastníctva alebo umeleckej činnosti, ktoré po modifikácii nie je možné predať iným zákazníkom (napr. špeciálne vytvorené tričko s menom zákazníka na základe individuálnych požiadaviek komunikovaných predajcovi a pod.).

6.2. Právo Podnikateľa odstúpiť od Zmluvy
6.2.1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pokiaľ zákon alebo Zmluva alebo VOP neustanovuje inak.
6.2.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v Zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.
7. REKLAMÁCIE
7.1. V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. VOP.
7.2. Reklamačný poriadok: Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení vady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom vady, prípadne označeným miestom vady.
7.1.1. Ako postupovať: V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu odosielateľa. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
7.1.2. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom.
7.1.3. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Orgán dohľadu - Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, internetová adresa: www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.economy.gov.sk).
7.1.4. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie e-shopu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku.
8.2. Ochrana osobných údajov: Predávajúci týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pravidlá ochrany osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke.
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.
9.2 Kupujúci zaslaním objednávky, resp. úhradou kúpnej ceny potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a akceptuje podmienky v nich stanovené.
9.3 Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci Spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
V Bratislave dňa 16.8.2021